Инспекторат Нормативни и други документи Контакти Инспекторат Сигнали за корупция срещу служител/и в администрацията на КПКОНПИ
Закон за администрацията
20.10.2023
Закон за държавния служител
10.10.2023
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на КОНПИ
13.12.2023
Административнопроцесуален кодекс
08.12.2023
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на КПК
06.12.2023
Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
08.06.2023
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на КПКОНПИ
29.01.2021
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
08.05.2020
Информация от отчета за дейността на Инспектората на КПКОНПИ за 2022 г.
20.02.2023
Информация от отчета за дейността на Инспектората на КПКОНПИ за 2021 г.
21.01.2022
Вътрешни правила по прилагането на ЗПКОНПИ за администрацията на КПКОНПИ
29.01.2021
Информация от отчета за дейността на Инспектората на КПКОНПИ за 2020 г.
02.02.2021
Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПКОНПИ през 2019 г.
24.02.2020
Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПКОНПИ през 2018 г.
21.02.2019
Информация от отчета за дейността на Инспектората на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 г.
21.02.2024