История

 Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.) КПКОНПИ е правоприемник на предходно създадените – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.) и на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.). В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (ЦППКОП), съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност", свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Мандатът на Комисията е 6 години, като нейният състав е попълнен с решения на Народното събрание, приети на 26.04.2018 г.:

Председател: Пламен Георгиев - до 31.07.2019 г.

                       Сотир Цацаров - от 20.12.2019 г. до 01.03.2022 г.

Зам.-председател: Антон Славчев

Членове: Антоанета Георгиева-Цонкова, Пламен Йоцов, Силвия Къдрева

 Със заповеди РД-06-619/30.10.2018 и РД-06-182/09.03.2021 на председателя на Комисията, на основание чл. 14 ал. 2 от ЗПКОНПИ, е разпределена организацията на дейността по отделни ресори, както следва:

- Антон Славчев, заместник-председател на КПКОНПИ: дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“;

- Антоанета Георгиева–Цонкова, член на КПКОНПИ: дирекция „Координация и контрол“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и териториалните дирекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София.

- Силвия Къдрева, член на КПКОНПИ: дирекция „Публичен регистър“;

- Пламен Йоцов, член на КПКОНПИ: дирекция „Превенция на корупцията“.

 

 Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е конституирана на 08.08.2005 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, обн. ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г). Съставът й от 08.08.2005 г. е следният:

Председател: Проф. Стоян Кушлев

Зам. -председател: Емилия Михайлова (до 20.05.2010 г.)

Членове: Николай Николов - избран от НС (до 20.05.2010 г.), Рушен Риза - избран от НС (до 14.10.2009 г.), Радостин Беленски - назначен от Президента (до 14.11.2005 г.), Захари Захариев - назначен от Президента (от 23.01.2006 г. до 27.06.2006 г.), Стоянка Николакова - назначена от Президента (от 20.09.2007 г.).

 В първия си състав КУИППД работи до м. ноември 2005 г., след което по молба на член от Комисията, назначен от президента с Указ № 358/2005 г. (обн. ДВ., бр. 93/2005 г), той е освободен. В непълен състав от четирима членове Комисията продължава дейността си до м. февруари 2006 г., след което нейният състав е попълнен отново съгласно Указ № 6/2006 г. на президента на Републиката (обн. ДВ. бр./27.01.2006 г.). Комисията работи в пълен състав от м. септември 2007 г. До края на 2005 г. в сроковете, предвидени по ЗОПДИППД, са приети Правилника за устройството и дейността на Комисията (обн. ДВ. бр.43/29.04.2008 г.) и Декларацията по чл. 17 от ЗОПДИППД (обн. ДВ. бр.7/2006 г.). През 2005 г. са приети и Вътрешните правила за дейността й, като на 25.09.2006 г. влиза в сила Инструкция №1, която уреждат реда и начина за осъществяване на взаимодействието между КУИППД, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието по изпълнение на ЗОПДИППД. Изготвено е и Указание за дейността на органите на КУИППД в производството по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. От началото на 2006 г. изградените териториални и функционални дирекции към КУИППД започват изпълнението на закона.

Състав от 16.07.2010 г.:

Председател: проф. Стоян Кушлев (до 20.04.2011 г.)

Тодор Коларов (от 20.04.2011 г до 25.02.2012 г.)

Зам.-председател: Антоанета Георгиева-Цонкова (и.д. председател от 25.02.2012 г.)

Членове: Красимир Тодоров - избран от НС, Николай Желев - избран от НС, Стоянка Николакова - назначена от Президента

 КУИППД е специализиран държавен орган за извършване на проверка на имуществото на лица, за които са налице условията по чл. 3 от ЗОПДИППД, за установяване на имущество, което е придобито от престъпна дейност.

 Правоприемник на КУИППД е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ, обн. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г).Съставът й от 01.03.2013 г. е следният:

Председател: Пламен Георгиев

Зам.-председател: Иво Иванов

Членове: Антоанета Георгиева-Цонкова - избрана от НС

Стоянка Николакова - избрана от НС

Лилиана Терзиева - назначена от Президента

 Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е независим специализиран държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).