Отнемане и управление на имущество

Съдебни актове

Териториални дирекции на КПКОНПИ

 Дейността на КПКОНПИ по извършване на проверка и установяване на незаконно придобито имущество, обезпечаване и отнемането му, се осъществява чрез специализирана администрация, организирана в пет териториални дирекции: ТД Бургас, ТД Варна, ТД Велико Търново, ТД Пловдив и ТД София, чиито териториален обхват на компетентност съвпада със съдебните райони на Апелативните съдилища в Република България.

 Териториални дирекции на Комисията осъществяват своята дейност в следните направления:

 • Извършване на проверки, по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ,  за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицата. Събиране, анализ и съхраняване на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност.
 • Изискване и съхраняване предоставените от проверяваните физически лица и лицата, които представляват, управляват или контролират юридическите лица, декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ.
 • Осигуряване на възможност на проверяваните лица да участват в административната фаза на производството. Анализ на възраженията и приложените към тях доказателства.
 • Осъществяване на процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища във връзка с производството по налагането на обезпечителни мерки и отнемане на незаконно придобито имущество или имущество придобито от престъпна дейност.
 • Изготвяне на мотивирани доклади със заключение за:

     - образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество и внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество;

     - предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;

     - прекратяване на образуваното производството;

     - удължаване на срока на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ;

     - прекратяване на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 • Осъществяване на взаимодействие с прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, органите на Държавна агенция "Национална сигурност", органите по приходите, органите на Агенция "Митници" и други органи и институции при извършване на проверка на източниците за придобиване на имуществото.
 • Осъществяване и на други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от Комисията.

 

Дирекция „Координация и контрол“

 Дирекция „Координация и контрол“ е самостоятелно структурно звено, част от специализираната администрация, което подпомага КПКОНПИ при упражняване на правомощията ѝ по установяване, обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество и имущество, придобито от престъпна дейност, по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).

 Дирекцията е на пряко подчинение на Председателя на КПКОНПИ и изпълнява следните функции:

 • Изготвя становища и докладва пред комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции проектите на решения по внесените доклади за:

   - образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество, внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки, за прекратяване на проверка или за удължаване на срока ѝ, за прекратяване на производство, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, за сключване на спогодба;

    - изменения на искове за отнемане, частичен отказ от искове, както и необжалване на постановени решения.

 • Координира дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество.
 • При необходимост осъществява съвместно с териториалните дирекции процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища в производството по обезпечение и отнемане на незаконно придобито имущество и по сключване на спогодба по чл. 79 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и по чл. 158, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 • Организира провеждането на заседанията на комисията и съставянето на проект за дневен ред по въпроси, касаещи дейността на дирекциите от специализираната администрация.
 • Изготвя и предоставя на Председателя окончателния проект на дневен ред за заседанията на комисията след обобщаване на получените предложения;
 • Координира и контролира подготовката на материалите за заседанията на комисията.
 • Предоставя на звено „Връзки с обществеността“ при спазване на Закона за защита на личните данни решенията на комисията, отнасящи се до глава десета „Установяване на незаконно придобито имущество“, които трябва да се публикуват на официалната интернет страница.
 • Осъществява и други дейности, възложени от председателя на комисията.

 

Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“

 Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ е част от специализираната администрация на КПКОНПИ и осъществява функции по управление, съхранение и опазване на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки в производствата, инициирани от Комисията. На основание изменение в НПК от 2019 г. имуществото, обезпечено по реда на НПК с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата, също се управлява и пази по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от КПКОНПИ, чрез дирекция УОИ. Управлението на обезпечено имущество се осъществява чрез изпълнение на оперативно - организационни, административни и аналитични дейности в следните направления:

 • Управление на прието за съхранение от КПКОНПИ обезпечено имущество, осъществяване на организация и участие в процедури по приемане за съхранение.
 • Извършване на проверки за установяване на текущото състояние на обезпечено по реда на ЗПКОНПИ движимо имущество, което е оставено за пазене на проверяваните лица.
 • Администриране и анализ на електронна база данни на обезпеченото имущество по реда на ЗПКОНПИ.
 • Администриране и анализ на електронна база данни на обезпеченото имущество по реда на НПК.
 • Изготвяне на анализи при иницииране на процедури по продажба на обезпечени движими вещи, които могат да се обезценят значително през периода на пазене и запазването им е свързано с големи разходи и/или подлежат на бърза развала.
 • Осигуряване на условия за съхранение на вещи със специален статут, съгласно чл. 162 от ЗПКОНПИ, осъществяване на координация и взаимодействие с компетентните органи и участие в процедури по приемане и влагане за съхранение.
 • Предоставяне на информация относно отнето имущество съгласно влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество.