Подзаконови актове

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КПКОНПИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Инструкция № 2 от 05 септември 2018 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, обн. в ДВ бр. 82/05.10.2018 г.
Инструкция № 1 от 08 април 2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, Прокуратурата на Република България, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Инспектората към Висшия съдебен съвет, обн.в ДВ бр. 51/05.06.2020 г.
Инструкция № 2 от 23 април 2020 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, обн. в ДВ бр. 49/29.05.2020 г.

  • Инструкция № 1 от 15 април 2018 г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите на чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, обн. в ДВ бр. 70/24.08.2018 г. (поверително);
  • Инструкция № 4 от 15 май 2019 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Национална сигурност“ за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. (поверително);
  • Инструкция № 5 от 05 юни 2019 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Технически операции“ за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, обн. в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. (поверително);
  • Инструкция № 3 от 16 септември 2020 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Разузнаване“, обн. в ДВ бр. 87/09.10.2020 г. (поверително);
  • Инструкция № 4 от 28 октомври 2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, обн.в ДВ бр. 103/04.12.2020 г. (поверително).