Конфликт на интереси

Решения на КПК (КПКОНПИ)
Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси
Съдебна практика

 

 Дирекция „Конфликт на интереси“ извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иущество (ЗПКОНПИ), въз основа на сигнал, подаден до Комисията, по решение на Комисията или по постъпило искане на лицето, заемащо висша публична длъжност. В хода на проверките по образувани производства за конфликт на интереси се изисква и получава необходимата информация и документи от комисиите по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ, съответно от органа по избора или назначаването, органите на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и от юридически и физически лица. Извършват се справки чрез пряк достъп до електронните регистри, база данни и други информационни масиви, поддържани от други държавни органи, с изключение на службите за сигурност. При наличие на данни за извършено престъпление, дирекцията прави предложение до Комисията за подготовка и изпращане на материалите незабавно на прокуратурата.

 Дирекция „Конфликт на интереси“ изготвя проекти на решения, заедно с мотивите към тях, за образуване на производство за конфликт на интереси или за липса на основание за образуване на производство; решения за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 от ЗПКОНПИ и налагане на глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ и определяне на нейния размер, както и за отнемане по реда на чл. 81 от закона; решения за неустановяване на конфликт на интереси; решения за удължаване срока на производството на основание чл. 74, ал. 1 от закона; решения за прекратяване на образуваното производство, както и други решения по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 Задължение на дирекция „Конфликт на интереси“ е и изготвянето на проекти на писма за съобщаване на приетото от Комисията решение на лицата по чл.75 от ЗПКОНПИ, а имено: заинтересованото лице; органа, компетентен да прекрати правоотношението; окръжната прокуратура по седалището на органа, компетентен да прекрати правоотношението.

 Служители от дирекция „Конфликт на интереси“ осъществяват процесуално представителство на Комисията и на нейния председател по образувани дела по производства за конфликт на интереси.

 След влизане в сила на решение на Комисията, с което е установен конфликт на интереси, дирекцията има задъжението да изготви доклад до Комисията с приложен проект на решение за започване на проверка за незаконно придобито имущество, във вр. с чл. 108, ал. 5 от ЗПКОНПИ, поради установен с влязъл в сила акт конфликт на интереси.