Превенция на корупцията

Регистър на законопроектите
Решения на КПКОНПИ
Документи

Дирекция „Превенция на корупцията“ е част от специализираната администрация на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която осъществява държавната политика по превенция на корупцията в няколко основни направления:

  • Съгласуване на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск - отправяне на препоръки и предложения с максимална конкретика и практическа насоченост, които реално да допринесат за усъвършенстване на  нормативни актове в насока превенция на корупцията. С цел проследимост на ефекта от предложените законодателни промени с антикорупционна насоченост, дирекция „Превенция на корупцията“ извършва ежегоден последващ анализ на въздействието на приетите законодателни актове, които са преминали през съгласувателна процедура, влезли са в сила и са действали в срок не по-малко от 12 месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа;
  • Разработване на предложения за изменения в законодателството с антикорупционна насоченост;
  • Извършване на анализи на антикорупционни планове, изготвени от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет, включително чрез изследване на различни стратегически и нормативни документи, изготвени от изпълнителната власт, контролните и надзорните  органи, неправителствения сектор и др. като идентифицира рискови зони за корупция;
  • Организиране на обучения, семинари, информационни кампании и други инициативи с антикорупционна насоченост с цел повишаване информираността на администрацията и обществото за прилаганите мерки по превенция на корупцията;
  • Осъществяване на различни форми на сътрудничество и взаимодействие с държавни институции, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, академичните среди, както и с международни организации;
  • Разработване методологии за оценка на корупционния риск, етични стандарти за поведение, както и системи за проверка на почтеността/интегритета за нуждите на държавните органи и оказва необходимата методическа помощ за тяхното прилагане;
  • Предоставяне на становища по искания на заинтересовани лица по приложението на ЗПКОНПИ във връзка с превенция на корупцията, както и информация по запитвания на заинтересовани лица по принципни въпроси, относими към Глава пета „Декларации“ и Глава осма „Конфликт на интереси“ от ЗПКОНПИ.

С цел осигуряване на отчетност, публичност и прозрачност всички приети съгласувателни становища, последващи анализи и предложения за изменение на законодателството с антикорупционна насоченост се публикуват на интернет страницата на Комисията.