Новини
КПКОПНИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб (мандати 2015-2019 г. и 2019–2023 г.). Производството срещу него е започнало по сигнал от орган на изпълнителната власт.

СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ В РАЗМЕР НА НАД 10 МЛН. ЛВ.

Съдилища в страната уважиха искове на КПКОНПИ в общ размер на 10 511 608, 60лв.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпили запитвания от медии, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:

Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси 

На редовно заседание, проведено на 17 ноември 2021 г., КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД доц. д-р Радосвет Горнев.

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ В РАЗМЕР НА НАД 3 МЛН. ЛВ.

Окръжни съдилища уважиха искове на КПКОНПИ в общ размер на 3 333 069,74 лв. С решение на Софийски градски съд е отнето имущество в размер на 1 640 245,10 лв. от Златомир Иванов, съпругата му и свързани с тях фирми.

На вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности

От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, гр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.

Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г.

След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.

Допълнителна информация за начините за подаване на декларациите, може да намерите тук.

За въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси:
- По електронна поща - publicregistry@caciaf.bg 
- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции - описани в Контакти - Дирекция "Публичен регистър"

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"