Новини
ВАС ПОТВЪРДИ ТРИ РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

С три решения на ВАС са окончателно потвърдени решения за установяване на конфликт на интереси, постановени от КПКОНПИ. Потвърдени са и наложените от Комисията санкции.

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОТВЪРДЕНИ ОТ СЪДА

Постановени от КПКОНПИ решения, с които са установени конфликти на интереси за висши публични длъжности, бяха потвърдени от Върховния административен съд (ВАС).

ИСК НА КПКОНПИ НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН. ЛЕВА Е ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЛЕД СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

След внесен иск от КПКОНПИ срещу Румен К.Р. в полза на държавата е отнето имущество в размер на 2 204 050 лв. Решението на Окръжен съд – Силистра е влязло в сила.

УСТАНОВЕНИЯТ ОТ КПКОНПИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“Е ПОТВЪРДЕН С  ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН АКТ

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси за Росина Станиславова, кмет на столичния район „Красно село“ (мандат 2019-2023 г.), е потвърден с решение на Върховния административен съд (ВАС). Установено е, че тя, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв., което е минималният размер от предвидените в закона санкции.

КПКОНПИ прие доклади на антикорупционните планове за 2021-2022 г. на държавни ведомства

КПКОНПИ прие анализа на антикорупционните планове на 29 ведомства за предотвратяване на идентифицираните от тях корупционни рискове за 2022 г. Констатирано е, че от предвидените 561 мерки, 482 съответстват на изискванията на Насоките за съставяне на антикорупционни планове, приети от Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП) към Министерски съвет. Идентифицирани са най-много на брой рискове в сферите „Извършване на контролни дейности“ (129) и в „Мерки за публичност“ (87).

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Указанията са достъпни на интернет - страницата на Комисията, на следния адрес:

https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

 

 

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"