Новини
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ВЕЛИНГРАД

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Александър Даскалов – общински съветник в Общински съвет – Велинград.

ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БЛАГОЕВГРАД

Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси за общинския съветник в Общински съвет – Благоевград Христо Ковачки (мандат 2019-2023 г.). На 26.05.2021г. с решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси за същия.

ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ЗА БИВШИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РУМЕН ПАВЛОВ

КПКОНПИ със свое решение е установила конфликт на интереси по отношение на Румен Павлов, кмет на община Стражица до м. юли 2021 г., който бе потвърден и от ВАС.

КПКОНПИ ПРЕДАДЕ НА НАП БИВШИЯ КМЕТ НА БЛАГОЕВГРАД И УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТРАЖИЦА

КПКОНПИ изпрати уведомление до Националната агенция по приходите (НАП) за образуване на производство по принудително събиране на вземания от бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов за заплащане на сумата от 97 877, 18 лв., след решение за установяване на конфликт на интереси на КПКОНПИ, потвърдено изцяло по съдебен ред.

КПКОНПИ УСТАНОВИ ЗА ТРЕТИ ПЪТ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

На свое заседание КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова (мандат 2019-2023 г.). Производството е започнало по сигнал. В качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Указанията са достъпни на интернет - страницата на Комисията, на следния адрес:

https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"