КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НАПОМНЯ ОТНОВО: НА 6 НОЕМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ, ДО КОЙТО НОВОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА ДЕКЛАРИРАТ ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПРЕД КОМИСИЯТА

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НАПОМНЯ ОТНОВО: НА 6 НОЕМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ, ДО КОЙТО НОВОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА ДЕКЛАРИРАТ ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПРЕД КОМИСИЯТА

Всички лица, заемащи публични длъжности, за които задължението за деклариране на имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), е възникнало с влезлия на 6 октомври тази година Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), имат едномесечен срок за подаване на встъпителни декларации към Комисията, гласят текстовете на закона. Този срок изтича на 6 ноември.

Сред новозадължените лица попадат ръководителите и органите на управление и контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие, представителите на държавата или общините в такива юридически лица, началниците на регионалните управления по образованието, директорите на областните дирекции „Земеделие“ и директорите на териториалните дирекции на службите за сигурност. Пълният списък на лицата може да бъде намерен на интернет страницата на Комисията.

С новоприетия закон се въвеждат и нови обстоятелства за деклариране. Сред тях са договорените лихви по кредити, криптовалути и участие в граждански дружества, тайни и неформални организации и общества. Публичните личности вече нямат право да скриват данни за имената и имуществото на лицата, с които живеят на съпружески начала. Пълната информация е оповестена в Допълнителните указания, приети с решение на КПК.