ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с приетия и влязъл в сила на 06.10.2023 г. Закон за противодействие на корупцията (обн., ДВ бр.84 от 06.10.2023 г.), Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) публикува в прикачените файлове Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) - Част I – Имущество и Част II – Интереси, Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по чл. 49, ал. 1, т. 2 от закона, както и допълнителни Указания за попълване на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК, в съответствие с новите изисквания на закона, съдържащи промени в съответствие с чл. 51, ал. 1 от ЗПК. Промените в декларациите са одобрени на заседание на Комисията на 11.10.2023 г.

Декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК, съдържащи промените по чл. 51, ал. 1 от същия закон, са публикувани на интернет страницата - раздел „Публичен регистър“.

Комисията за противодействие на корупцията уведомява лицата, за които за първи път възниква задължение за деклариране на имущество и интереси по този закон пред Комисията, че следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията в едномесечен срок, считано от датата на влизане в сила на закона от 06.10.2023 г. до 06.11.2023 г. включително. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗПК в срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното задължено лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

 

Приложение: съгласно текста:

Линк

– декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 /част 1 и част 2/ и декларация по чл. 49, ал. 1 т. 4 от ЗПК

- Допълнителни указания за попълване на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), във връзка с новите изисквания на закона.