Вътрешно сътрудничество Международно сътрудничество

           1. Меморандум за разбирателство относно сътрудничество между КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Република Полша (CBA), подписан на 16.01.2019 г.
           Информация за дейността на CBA: Бюрото е специализирана служба, създадена за противодействие на корупцията в обществения и икономически живот, по - конкретно в държавните институции, както и за борба с дейности, във вреда на икономическия интерес на държавата.
            https://www.cba.gov.pl/en

 

           2. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора (ASK), подписан на 08.10.2020 г.
           Информация за дейността на ASK: Агенцията има широки правомощия, свързани с институционалната антикорупционна рамка, с финансиране на политическите партии, с контрол на имуществото и доходите на държавните служители, със защитата на системата за подаване на сигнали за нередности, със справяне с корупционни доклади, с поведението на органите в случаите, когато се установи, че длъжностно лице е в конфликт на интереси и други;
            http://antikorupcija.me/en/

 

            3. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията на Република Сърбия (APC), подписан на 10.12.2020 г.
            Информация за дейността на APC: Агенцията е държавен орган, който има функции по осъществяване на политиката за превенция на корупцията, като предлагане и приемане на законодателни промени, установяване наличието на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, събиране, проверка и анализ на финансовите декларации на политическите партии и други;
            http://www.acas.rs/about-acas/director-deputy-director/?lang=en

 

            4. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Националното антикорупционно бюро на Украйна (NABU),подписан на 10.12.2020 г.
            Информация за дейността на NABU: Бюрото има правомощия по превенция и противодействие на корупцията. NABU отговаря за разследване, разкриване и предотвратяване на корупционни престъпления, идентифициране на дейности, от които могат да възникнат корупционни практики, както и прекратяване на съществуващи корупционни практики и нарушения. Основната му задача е да противодейства на корупцията чрез разкриване на корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични дейности, упълномощени да изпълняват функциите на държавната власт или местното самоуправление, както и такива, които могат да представляват заплаха за националната сигурност на страната. Правомощията на бюрото включват и установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, както и дейности по защитата на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси;
            https://nabu.gov.ua/en/kerivnyctvo

 

            5. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Антикорупционната агенция на Косово (ACA), подписан на 10.12.2020 г.
            Информация за дейността на ACA: Агенцията е държавен орган с функции по осъществяване на политиките за борба с корупцията - превенция, повишаване на осведомеността за проблема с корупцията, установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, проверка и анализ на декларации за имущество и интереси, защита на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси и други;
            https://www.akk-ks.org/en/lajmi_i_plote/923

 

            6. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията и координация на борбата с корупцията на Босна и Херцеговина (APIK) на 10.12.2020 г.
            Информация за дейността на APIK: Агенцията е държавен орган, който има широки правомощия по осъществяване на политиките за противодействието на корупцията, повишаване на осведомеността за превенция на корупцията, установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, защита на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси и други;
            http://www.apik.ba/Default.aspx?langTag=en-US&template_id=194&pageIndex=1

 

            7. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Комисията за разрешаване на конфликт на интереси на Република Хърватска (CRCI),подписан на 01.02.2021 г.
            Информация за дейността на CRCI: Комисията инициира производства за конфликт на интереси и вземане на решение дали определено действие или бездействие на длъжностно лице нарушава разпоредбите на този закон; дава становища по искане на длъжностни лица, при съмнение дали поведението им е в съответствие с принципите на обществения дълг, приемане подзаконови актове, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси; разработва насоки и инструкции към длъжностните лица с цел ефективно предотвратяване на конфликт на интереси; провежда обучения на длъжностни лица по въпроси, свързани с конфликт на интереси и докладване на имущественото състояние и др.
            https://www.sukobinteresa.hr/hr

 

            8. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Националния орган за борба с корупцията на Република Италия (ANAC), подписан на 15.02.2021 г.
           Информация за дейността на ANAC: Италианската институция е независим административен орган, натоварен с превенция на корупцията в държавната администрация, дъщерните дружества, контролираните от държавата предприятия, както и с упражняването на контрол върху обществените поръчки, насърчаване на почтеността в държавния сектор и др.;
            http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/ENG

 

            9. Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Специализираната служба за разследване на Република Литва (STT), подписан на 20.05.2021 г.
           Информация за дейността на STT: Службата е независим орган, който открива и разследва корупционни престъпления и едновременно разработва и прилага мерки за превенция на корупцията и др.
            https://www.stt.lt/en

 

            10. Споразумение за сътрудничество между Европейската прокуратура (EPPO) и КПКОНПИ подписано на 16.12.2021 г. от страна на главния прокурор на Европейската прокуратура (ЕП) Лаура Кьовеши и председателят на КПКОНПИ.
           Информация за дейността на EPPO: Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, отговарящ за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления против финансовите интереси на ЕС, включващи:
   - измами
   - корупция
   - изпиране на пари
   - трансгранични измами с ДДС

  Дейността на Европейската прокуратура започва на 1 юни 2021 г. Институциите и органите на ЕС, както и компетентните органи на 22-те държави членки, участващи в Европейската прокуратура, трябва да ѝ докладват за всяко престъпно поведение, засягащо бюджета на ЕС. Физическите лица също може да съобщават за предполагаеми случаи на измама и други престъпления.
           https://www.eppo.europa.eu/en

 

 

Участие в международни мрежи и организациии обмен на информация.

  КПКОНПИ си сътрудничи с международни организации и мрежи, с които през годините са установени добри контакти и взаимодействие. Сътрудничеството се осъществява във връзка с дейности, свързани с превенция, противодействие и разкриване на корупция и включва: обмен на опит и добри практики; организиране на съвместни образователни инициативи и работни срещи; обмен на информация по неформален път чрез извършване на проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество в чужбина, придобито от незаконна/престъпна дейност.

Комисията е член на следните международни организации:

Балканска неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN)
   - http://www.bamin-network.org/

Европейски партньори срещу корупцията(EPAC), Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN)
   - http://www.epac-eacn.org/

Мрежа на органите за превенция на корупцията (NCPA)
   - https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network

Приложение за защитен обмен на информация (Secure Information Exchange Network Application (SIENA)
   - https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena

Международна неформална междуведомствена мрежа за установяване на активи КАРИН (CARIN)
   - https://www.carin.network/

Платформа на службите за установяване на активи (ARO Platform)
   - 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en

Европейската мрежа на органите за интегритет и сигнализиране на нередности (NEIWA)

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/

Мрежата за почтеност (Network for Integrity)

https://networkforintegrity.org/the-network/

 

  КПКОНПИ е установила тесни контакти и си партнира успешно и със следните чуждестранни институции: Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP), Френска антикорупционна агенция (AFA), Регионална антикорупционна инициатива (RAI), Група държави срещу корупцията на Съвета на Европа ГРЕКО (GRECO), Група от експерти за борба с трафика на хора на Съвета на Европа ГРЕТА (GRETA), Егмонт груп и др.