Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България

Бенефициент

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Партньор-донор по проекта

Съвета на Европа

 

Финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (85%)

Национално съфинансиране (15%)

Бюджет

1 000 000 EURO

 

Продължителност

18 месеца

 

Програмна област

 

PA 30 (BG13): Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика и странстващи престъпни групи

 

Програмен оператор

Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“

 

 

Икономическата и организирана престъпност, корупцията и прането на пари представляват сериозни заплахи за страните от Югоизточна Европа и отвъд региона. Те подкопават общественото доверие във върховенството на закона и държавните институции и в крайна сметка отслабват гражданското общество, защитата на правата на човека и перспективите за икономическо развитие.

Укрепването на съществуващата система за проследяване, обезпечаване и отнемане на облагите от престъпления, е въпрос на спешност и една от най-решаващите стъпки към изпълнението на приоритета за България - превенция и борба с организираната престъпност и корупцията, възстановяване на справедливостта и компенсиране на жертвите на престъпления.

В България системата за установяване на активи има сравнително кратка история по отношение на оперативното установяване на активи. Първоначалният: "Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност" е приет през 2005 г. (ЗОПДИППД/отм./), а Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е определена като компетентен държавен орган за установяване на активи. Новият "Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество" бе приет в началото на май 2012 г. и влезе в сила през ноември 2012 г. (наричан по-долу - законът на КОНПИ), с който бе създадена КОНПИ (Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество) като пълноправен правоприемник, наследяващ всички права и задължения на старата КУИППД. Неприключилите до влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват при условията и по реда на отменения „Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност“.

Множество международни организации през последните години се фокусират върху състоянието на системата за установяване на активи в България. Някои от препоръките, дадени на България от Венецианската комисия, Съвета на Европа (2010), ООН (2011 г.) и ЕС (2011 г.), насочени към укрепване на законодателната рамка на системата за установяване на активи, са изпълнени с приемането на новият закон. В същото време, скорошният преглед на системата от страна на MONEYVAL, приключил през септември 2013 г., установи редица проблеми, по-специално по отношение на ефективното прилагане на съществуващите норми. Конкретните препоръки са „увеличаване на броя на наложените обезпечителните мерки и обема на отнетите активи, както и максимално използване на правомощията, които към момента са предоставени на КОНПИ от съществуващото законодателство, което предлага относително широки възможности по отношение на обезпечаване и отнемане на имущество ".

Предвид посоченото, проектът за „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ е насочен към подобряване на изпълнението и ефективността на съществуващите инструменти за установяване на активи и държавни органи. Позовавайки се на ключови европейски и международни стандарти, проектът ще създаде добри практики в установяването на активи, за да усъвършенства системата в България чрез анализ на политиките, препоръки, изграждане на капацитет и програми за обучение на целия спектър от органи, участващи в установяването на активи, включително КОНПИ, правоохранителни органи, съдебни власти, прокуратура, и др.

 

ЦЕЛ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

 

Предназначение на проекта

 

 

Повишаване сигурността на гражданите чрез подобряване ефективността на сътрудничеството с правоприлагащи и други власти в Шенген и трети страни в борбата с икономическата и организираната престъпност, както и ефективното установяване на активи

Цел

 

Повишаване на ефективността и ефикасността на системата за установяване на активи в България

Резултат  1

Осигуряване прилагането на регулаторната и институционална рамка на системата за установяване на активи в България

Резултат  2

Повишаване на капацитета, координацията, сътрудничеството и споделянето на информация с национални и чуждестранни институции, с цел подпомагане на системата за установяване на активи в България.

Резултат 3

Подобрена IT и комуникационна система в подкрепа на установяването на активи в България

 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е бенефициент, отговорен за инициирането, подготовката и изпълнението на всички дейности по проекта (включително оценка и отчитане). В КОНПИ е сформиран проектен екип, чийто ръководител е председателят на Комисията.

Съвета на Европа е партньор по проекта, активно ангажиран и ефективно допринасящ със своя опит за изпълнението на проекта. Съветът на Европа се опира на своята широка мрежа от професионалисти в областта на установяването на активи. Администраторът по проекта от страна на Съвета на Европа е отговорен за изпълнението на ролята на Съвета на Европа в рамките на този проект.