Решения на КПКОНПИ Предходни години
Решение № 1 ДППК_11.01.2023 г.doc
ЗИД на Закона за културното наследство
Решение № 2 ДППК_11.01.2023 г.doc
ЗИД на Закона за българското гражданство
Решение № 3 ДППК_25.01.2023 г.doc
ЗИД на Закона за пътищата
Решение № 4 ДППК_26.01.2023 г.doc
Закон за ратифициране на Гаранционно споразумение между РБ („Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“), във връзка с Договор за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 януари 2023, подписано от българска страна на 25 януари 2023 в София и от страна на НГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В - клон София
Решение № 5 ДППК_22.02.2023 г.doc
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Решение № 6 ДППК_01.03.2023 г.doc
ЗИД на Закона за защита на растенията
Решение № 7 ДППК_01.03.2023 г.doc
ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Решение № 8 ДППК_08.03.2023 г.doc
Закон за несъстоятелност на физически лица
Решение № 9 ДППК_15.03.2023 г.doc
ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Решение № 10 ДППК_15.03.2023 г.doc
ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Решение № 11 ДППК_15.03.2023 г.doc
ЗИД на Наказателния кодекс
Решение № 12 ДППК_22.03.2023 г.doc
ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи
Решение № 13 ДППК_29.03.2023 г.doc
Закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз
Решение № 14 ДППК_29.03.2023 г.doc
ЗИД на Валутния закон
Решение № 15 ДППК_05.04.2023.doc
ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Решение № 16 ДППК_05.04.2023 г.doc
ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Решение № 17 ДППК_05.04.2023 г.doc
ЗИД на Закона за пазарите на финансовите инструменти
Решение № 18 ДППК_05.04.2023 г.doc
ЗД на Кодекса за застраховането
Решение № 19 ДППК_05.04.2023.doc
ЗИД на Закона за чужденците в Република България
Решение № 20 ДППК_12.04.2023 г.doc
ЗИД на Закона за управление на етажната собственост
Решение № 21 ДППК_12.04.2023.doc
ЗИД на Закона за пътищата
Решение № 22 ДППК_25.04.2023.doc
Закон за държавния бюджет на Република България за 2023
Решение № 23 ДППК_26.04.2023.doc
Решение № 23 – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023г.
Решение № 24 ДППК_03.05.2023.doc
ЗИД на Закона за държавната финансова инспекция (ЗИД на ЗДФИ)
Решение № 25 ДППК_03.05.2023.doc
ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗИД на ЗППК)
Решение № 26 ДППК_03.05.2023.doc
ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗИД на ЗЗВВХВС)
Решение № 27 ДППК_03.05.2023.doc
ЗИД на Закона за автомобилните превози (ЗИД на ЗАП)
Решение № 28 ДППК_03.05.2023.doc
Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за морските средства за навигация
Решение № 29 ДППК_10.05.2023.doc
ЗИД на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ)
Решение № 30 ДППК_17.05.2023.doc
ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИД на ЗОВСРБ)
Решение № 31 ДППК_23.05.2023.doc
Закон за водоснабдяването и канализацията (ЗВиК)
Решение № 32 ДППК_29.05.2023.doc
ЗИД за Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 и Закона за бюджета на НЗОК за 2022
Решение № 33 ДППК_31.05.2023.doc
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК)
Решение № 34 ДППК_31.05.2023.doc
Закон за надценките на хранителните продукти
Решение № 35 ДППК от 07.06.2023 г..doc
ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД и ЗПОО)
Решение № 36 ДППК от 07.06.2023 г.doc
ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП)
Решение № 37 ДППК от 07.06.2023.doc
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗИД на ЗГВ)
Решение № 38 ДППК от 07.06.2023 г..doc
ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗИД на ЗТТСИ)
Решение № 39 ДППК.doc
Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите
Решение № 40 ДППК от 21.06.2023 г..doc
ЗИД на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП)
Решение № 41 ДППК от 29.06.2023 г..doc
Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г. (ЗДБРБ)
Решение № 42 ДППК от 29.06.2023 г..doc
ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗИД на ЗТТСТИ)
Решение № 43 ДППК от 30.06.2023 г.doc
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2023г
Решение № 44 ДППК от 05.07.2023 г.doc
Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета, подписано за Република България на 28 март 2023 г. и за Европейската комисия на 17 май 2023 г.
Решение № 45 ДППК от 12.07.2023 г..doc
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК)
Решение № 46 ДППК от 19.07.2023 г..doc
ЗИД на Закона за адвокатурата (ЗИД на ЗАдв.)
Решение № 47 ДППК от 20.07.2023 г..doc
Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с договор за финансиране между Европейска инвестиционна банка и „Българска банка за развитие“ ЕАД за заем, отпуснат на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация.
Решение № 48 ДППК от 02.08.2023 г..doc
ЗИД на Закон за медицинските изделия (ЗИД на ЗМИ.)
Решение № 49 ДППК от 02.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за здравето
Решение № 50 ДППК от 02.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИД на ЗОВСРБ)
Решение № 51 ДППК от 02.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за автомобилните превози (ЗИД на ЗАП)
Решение № 52 ДППК от 09.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИД на ЗМВР)
Решение № 53 ДППК от 09.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за движението по пътищата (ЗИД на ЗДвП)
Решение № 54 ДППК от 09.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за българските лични документи (ЗИД на ЗБЛД)
Решение № 55 ДППК от 09.08.2023 г.doc
Закон за ратифициране на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за тежки метали, предвидено в Решение 2012/5 на изпълнителния орган на Конвенцията
Решение № 56 ДППК от 23.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗИД на ЗПУПС)
Решение № 57 ДППК от 23.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗИД на ЗВПКИИП)
Решение № 58 ДППК от 23.08.2023 г.doc
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 30 март 2023 г. в София (Спогодбата)
Решение № 59 ДППК от 23.08.2023 .doc
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Решение № 60 ДППК от 23.08.2023 г.doc
ЗИД на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗИД на ЗЗХОКТХВТП)
Решение № 61 ДППК от 23.08.2023 г.doc
Закон за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента)
Решение № 62 ДППК от 30.08.2023 г.т.doc
Закон за ратифициране на измененията на Протокола от 1998 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, предвидени в Решение 2009/1 и Решение 2009/2 на изпълнителния орган на Конвенцията
Решение № 63 ДППК от 05.09.2023 г..doc
ЗИД на Закона за Европейската заповед за разследване (ЗИД на ЗЕЗР)
Решение № 64 ДППК от 05.09.2023 г..doc
ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Решение № 65 ДППК от 05.09.2023 г.doc
Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 12, параграф 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Решение № 66 ДППК от 05.09.2023 г.doc
ЗИД на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ)
Решение № 67 ДППК от 26.09.2023 г.doc
ЗИД на Закона за счетоводството (ЗИД на ЗСч)
Решение № 68 ДППК от 26.09.2023 г.doc
Закон за изменение на Закона за индустриалните паркове