Решения на КПКОНПИ

Решение № 36 ДППК_20.10.2021 г.doc
ЗИД на Закона за културното наследство
Решение № 35 ДППК_20.10.2021 г.doc
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
Решение № 34 ДППК_20.10.2021 г.doc
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
Решение № 33 ДППК_20.10.2021 г.doc
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане
Решение № 32 ДППК_06.10.2021 г.doc
ЗД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Решение № 31 ДППК_29.09.2021.doc
ЗИД на Закона за движение по пътищата
Решение № 30 ДППК_15.09.2021.doc
ЗИД на Закона за опазване на околната среда
Решение № 29 ДППК_08.09.2021.doc
Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
Решение № 28 ДППК_18.08.2021.doc
ЗИД на Закона за водите
Решение № 27 ДППК_18.08.2021.doc
ЗИД на Закона за защита на потребителите
Решение № 26 ДППК_18.08.2021
ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Решение № 25 ДППК_18.08.2021.doc
ЗИД на Закона за висшето образование
Решение № 24 ДППК_18.08.2021
ЗИД на Закона за покритите облигации
Решение № 23 ДППК_28.07.2021
ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Решение № 22 ДППК_28.07.2021
ЗИД на Закона за митниците
Решение № 21 ДППК_28.07.2021
ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Решение № 20 ДППК_26.07.2021
ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Решение № 19 ДППК_14.07.2021
ЗИД на Закона за пазарите на финансовите инструменти
Решение № 18 ДППК_30.06.2021
Анализ на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Решение № 17 ДППК_14.04.2021
Приемане на Доклад за извършен последващ анализ на въздействието на преминалите през съгласувателна процедура законодателни актове за 2020 г.
Решение № 16 ДППК_ 07.04.2021.doc
ЗИД на Закона за устройството на черноморското крайбрежие
Решение № 15 ДППК_31.03.2021.doc
ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Решение № 14 ДППК_17.03.2021.doc
Проект на Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
Решение № 13 ДППК_17.03.2021.doc
ЗИД на Търговския закон
Решение № 12 ДППК_01.03.2021.doc
ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Решение № 11 ДППК_15.02.2021.doc
ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Решение № 10 ДППК_10.02.2021.doc
ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
Решение № 9 ДППК_03.02.2021.doc
ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча - второ съгласуване
Решение № 8 ДППК_27.01.2021.doc
ЗИД на Закона за пътищата
Решение № 7 ДППК_27.01.2021.doc
ЗИД на Закона за българските лични документи
Решение № 6 ДППК_27.01.2021.doc
ЗИД на Закона за защита от домашното насилие
Решение № 5 ДППК_20.01.2021.doc
Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Решение № 4 ДППК_13.01.2021.doc
ЗИД на Закона за държавна финансова инспекция
Решение № 3 ДППК_13.01.2021.doc
ЗИД на Закона за опазване на околната среда
Решение № 2 ДППК_13.01.2021.doc
ЗИД на Закона за защита на конкуренцията
Решение № 1 ДППК_13.01.2021.doc
ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми
Архив Решения ДППК 2020.7z