Решения на КПКОНПИ Предходни години

Решение № 01 ДППК_06.01.2022 г.doc
ЗИД на Закона за водите
Решение № 02 ДППК_19.01.2022 г.doc
Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
Решение № 03 ДППК_19.01.2022 г.doc
ЗИД на Закона за електронното управление
Решение № 04 ДППК_19.01.2022 г.doc
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Решение № 05 ДППК_24.01.2022 г.doc
Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Решение № 06 ДППК_26.01.2022 г.doc
ЗИ на Закона за подпомагане на земеделските производители
Решение № 07 ДППК_31.01.2022 г.doc
Проект на Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
Решение № 08 ДППК_31.01.2022 г.doc
ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Решение № 09 ДППК_02.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за чужденците в Република България
Решение № 10 ДППК_02.02.2022 г.doc
Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие („МАР“) относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.
Решение № 11 ДППК_02.02.2022 г.doc
Закон за ратифициране на писмо за Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
Решение № 12 ДППК_02.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Решение № 13 ДППК_09.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за българските лични документи
Решение № 14 ДППК_09.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за съдебната власт
Решение № 15 ДППК_09.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Решение № 16 ДППК_09.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми – второ съгласуване
Решение № 17 ДППК_09.02.2022 г.doc
ЗИД на Закона за фуражите – второ съгласуване
Решение № 18 ДППК_16.02.2022.doc
Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна
Решение № 19 ДППК_16.02.2022.doc
Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна
Решение № 20 ДППК_16.02.2022 г.doc
Закон за събиране на вземания по потребителски договори
Решение № 21 ДППК_23.02.2022.doc
ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Решение № 22 ДППК_09.03.2022.doc
ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Решение № 23 ДППК_16.03.2022.doc
ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Решение № 24 ДППК_23.03.2022.doc
ЗИД на Наказателния кодекс
Решение № 25 ДППК_13.04.2022.doc
ЗИД на Закона за пътищата
Решение № 28 ДППК_20.04.2022.doc
ЗИД на Закона за социално подпомагане
Решение № 29 ДППК_27.04.2022.doc
ЗИД на Кодекса на труда
Решение № 30 ДППК_04.05.2022.doc
ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Решение № 31 ДППК_11.05.2022.doc
ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
Решение № 32 ДППК_11.05.2022.doc
ЗИД на Закона за съдебната власт
Решение № 34 ДППК_25.05.2022.doc
ЗИД на Закона за движение по пътищата
Решение № 35 ДППК_30.05.2022.doc
Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Решение № 36 ДППК_01.06.2022.doc
ЗИД на Закона за вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Решение № 37 ДППК_06.06.2022.doc
ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Решение № 38 ДППК_07.06.2022.doc
ЗИД на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Решение № 39 ДППК_08.06.2022.doc
ЗИД на Закона за чужденците в Република България
Решение № 40 ДППК_14.06.2022.doc
ЗИД на Търговския закон
Решение № 41 ДППК_27.06.2022.doc
ЗИД на Закона за обществените поръчки
Решение № 42 ДППК_27.06.2022.doc
ЗИД на Закона за защита от домашното насилие
Решение № 43 ДППК_06.07.2022.doc
ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Решение № 44 ДППК_06.07.2022.doc
ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Решение № 45 ДППК_06.07.2022.doc
ЗИД на Закона за електронното управление
Решение № 46 ДППК_06.07.2022.doc
ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване
Решение № 47 ДППК_11.07.2022 г.doc
ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти
Решение № 48 ДППК_11.07.2022 г.doc
ЗИД на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест
Решение № 49 от 24.08.2022.doc
ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права
Решение № 50 от 24.08.2022 г..doc
ЗИД на Закона за семейни помощи за деца
Решение № 51 от 31.08.2022 г..doc
ЗИД на Наказателния кодекс
Решение № 52 от 31.08.2022 г..doc
ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Решение № 53 от 05.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за пазарите на финансовите инструменти
Решение № 54 от 05.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за обществените поръчки
Решение № 55 от14.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност
Решение № 56 от 14.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане
Решение № 57 от 14.09.2022 г.doc
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
Решение № 58 от 14.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Решение № 59 от 14.09.2022 г..doc
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
Решение № 60 от 21.09.2022 г.doc
Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., сключен в София на 21 юли 2022 г.
Решение № 61 от 23.09.2022 г.doc
ЗИД на Закона за управление на етажната собственост