Образци на декларации

Декларация за имущество и интереси - част 1
Декларация за имущество и интереси - част 2
Декларация за промяна по чл. 35, ал. 1, т. 4
Указания за настройка преди попълване на декларацията