Образци на декларации

Декларация за имущество и интереси - част 1
Декларация за имущество и интереси - част 2
Декларация за промяна по чл. 35, ал. 1, т. 4
Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ- СЪГЛАСИЕ за разкриване на банкова тайна за задължено лице
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ за разкриване на банкова тайна за съпруг/а или за лице, което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала
ДЕКЛАРАЦИЯ- СЪГЛАСИЕ за разкриване на банкова тайна за малолетно дете
ДЕКЛАРАЦИЯ- СЪГЛАСИЕ за разкриване на банкова тайна за непълнолетно дете