Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на дейност с предмет: „Изготвяне на методология за анализ на корупционния риск

въз основа на информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности и техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на ОП за разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“

Покана
09.08.2021