Искане за писмено заявяване на участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

„Доставка на оръжие и боеприпаси“

ДОПУСТИМА ИНФОРМАЦИЯ
07.10.2021