Проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост”, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.  

КОНПИ приключва успешно проект за изграждане на нов електронен регистър
Заключителна конференция по проекта
Откриваща конференция по проекта
Презентация на откриваща конференция
Стартира проект за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване