Решения по чл.13, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ

По силата на чл. 13, ал.1, т. 8 от ЗПКОНПИ, в правомощията на комисията е да приема решения за отказ за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество. Мотивираните откази се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

Към момента такива решения не са приемани.