Обявление за конкурс за свободна длъжност „Началник на отдел“ на отдел „Собственост и технически дейности“

Срок на подаване на документи: от 17.10.2022 г. до 27.10.2022 г, вкл.
Прекратяване на конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 за свободна длъжност„Началник на отдел“ на отдел „Собственост и технически дейности“ – 1 работно място в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1.    Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
•    Организира, ръководи и планира  цялостната дейност на отдела, съобразно законовите нормативни актове;
•    Контролира, организира,  планира и отговаря в установените срокове за дейности по годишните инвентаризации;
•    Изготвя справки за държавни органи;
•    Осъществява контрол и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддържане и ремонт на недвижимите имоти, предоставени на комисията, включително застраховането им съгласно действащото законодателство;
•    Контролира и координира правилното водене на отчетност за материалите, предоставени на комисията;

2.    Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
•    длъжностно ниво: 5;
•    наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 5Б;
•    образование – висше;
•    образователно-квалификационна степен – магистър;
•    област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“;
•    професионален опит – 5 години или придобит минимален II-ри младши ранг;
•    да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).


3.    Начин за провеждане на конкурса:
•    Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
•    Интервю.

4. Минимален размер на основната заплата за степен 1 – от 820 лева до 2600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец.
5.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – по образец.
5.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5.5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие);
5.6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Срок за подаване на документи от 17.10.2022 г. до 17:30 часа на 27.10.2022 г. включително