Мобилност по чл.81а от ЗДСл за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Проверки и анализи“, дирекция „Публичен регистър“

Срок на подаване на документи: от 01.02.2023 г. до 10.02.2023 г, вкл.

                                                                                                        ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 81a от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Заповед № РД-06-82/01.02.2023 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 от Вътрешни правила за подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител, председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

                                                                                               „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

в отдел „Проверки и анализи“, дирекция „Публичен регистър“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при следните условия:

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• длъжностно ниво: 6;
• наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2;
• образователно-квалификационна степен – бакалавър;
• област на висше образование – социални, стопански и правни науки, технически науки; сигурност и отбрана;
• професионален опит – 3 години или присъден III-ти младши ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Ред за кандидатстване:
• допускане по документи;
• събеседване.

5. Необходими документи:
• Писмено заявление (по образец) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
• Професионална автобиография;
• Kопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
• Копия от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
• Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
• Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
• Kопия на други документи по преценка на кандидата.

6. Минимален размер на основната заплата:
Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 780 лева до 3200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Длъжността „главен инспектор“ е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията.
Участва в цялостната работа на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗКПКОНПИ при извършването на проверка и анализ по глава V, раздел III от ЗПКОНПИ на подадените декларации за имущество и интереси чрез пряк достъп до електронните регистри, база данни и други информационни масиви, поддържани от други държавни органи, с изключение на службите за сигурност.
Изготвя и участва при изготвянето на писмената кореспонденция, свързана с дейността на отдела.

8. Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

9. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.
Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

10. Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424, 405, 440.

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Срок за подаване на документи от 01.02.2023 г. до 10.02.2023 г. вкл.