Мобилност по чл.81а от ЗДСл - „Главен експерт“ в сектор „Управление на собствеността“, отдел „Собственост и технически дейности“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Срок на подаване на документи: от 02.12.2022 г. до 12.12.2022 г, вкл.

                                                                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 81a от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Заповед № РД-06-759/02.12.2022 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 от Вътрешни правила за подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител, председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

                                                                                              „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

в сектор „Управление на собствеността“, отдел „Собственост и технически дейности“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при следните условия:

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• длъжностно ниво: 6;
• наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2;
• образователно-квалификационна степен – бакалавър;
• област на висше образование – социални, стопански и правни науки, технически науки;
• професионален опит – 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или ранг III младши;
• допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност (MS Windows, MS Office, Internet, Ciela, Apis и др.).
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).
4. Ред за кандидатстване:
• допускане по документи;
• събеседване.
5. Необходими документи:
• Писмено заявление (по образец) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
• Професионална автобиография;
• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• Копия от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
• Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
• Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
• Kопия на други документи по преценка на кандидата.
6. Минимален размер на основната заплата:
Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 770 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Подпомага дейността при реализирането на политиката на Комисията в областта на стопанското обслужване, чрез изготвяне на становища, свързани с дейността на сектора, съгласно длъжностната характеристика.
Дейности, свързани с анализирането, разработването и предлагането на решения, свързани с управлението и стопанисването на недвижимите и движиимите вещи на Комисията.
Дейности, свързани с контрола по поддръжката на техническата изправност на инсталациите и съоръженията в Комисията.
Дейности, свързани с контрола на ремонтите, извършвани в Комисята.
Дейности, свързани с инвестиционния процес в Комисията.
8. Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.
9. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.
Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.
10. Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424, 405, 440.

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.