Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Управление на собствеността“, отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - 1 щ. бр.

Срок на подаване на документи: от 21.03.2023 г. до 31.03.2023 г, вкл.

                                                                       Комисията за противодействие на корупцията
                                   и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл. 14 от Наредбата за                                                                       провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и
                                                                                    Заповед № РД-06-202/16.03.2023 г.

                                                                                                          ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Управление на собствеността“, отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Изпълнява дейности, свързани с анализирането, разработването и предлагането на решения, ползването и управлението на недвижими имоти и движими вещи в Комисията.
Организира и участва в инвестиционния процес и контрол на ремонтите, извършвани в Комисията.
Организира и наблюдава строителния процес и дейностите на изпълнителите, работещи по сградния фонд на Комисията.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1. длъжностно ниво: 6;
2.2. наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2;
2.3. образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2.4. област на висше образование: „Технически науки“; „Социални, стопански и правни науки“;
2.5. професионален опит – 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III-ти младши ранг;
2.6. да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

4. Начин за провеждане на конкурса:
• Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
• Интервю.

5. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 780 лева до 3200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец.
6.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – по образец.
6.4. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага.
6.5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие).

7. Срок и място за подаване на документи:
Заявлението за участие в конкурса и приложените към него документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:
- лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, не се регистрират.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: caciaf@caciaf.bg.
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.

9. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

10. Информация, която ще подпомогне кандидатите при преценката им за условията на работа в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
- допълнителни дни платен годишен отпуск;
- регулярни надграждащи специализирани обучения;
- КПКОНПИ поема разходите за задължително социално и здравно осигуряване на служителите;
- периодични профилактични медицински прегледи;
- служителите на КПКОНПИ имат право ежегодно да получават сума за представително работно облекло.

11. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Кариери“ на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: https://www.caciaf.bg/bg/karieri.

12. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 работно място.

Срок за подаване на документи от 21.03.2023 г. до 17:30 часа на 31.03.2023 г. вкл.