Конкурс за длъжност „Младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване и технологии“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

Срок на подаване на документи: от 13.01.2023 г. до 23.01.2023 г, вкл.

                                                                                   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за една свободна длъжност „Младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване и технологии“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Поддържа компютърните системи на КПКОНПИ и отговаря за правилното им функциониране.
Осигурява връзките с автоматизираните информационни системи на други държавни органи и институции.
Създава, променя и прекратява акаунти и пароли за достъп до специализираните приложения и/или информационни регистри, осъществява на дейности по тяхното съхранение и опазване съгласно
Прилага мерките за сигурност на специализираните приложения и следи за тяхното спазване; изготвяна предложения за подобряване мерките за сигурност на специализираните приложения.
Участва във въвеждането на нов софтуер или отстраняването на неизправности на хардуер и софтуера на ползваната в КПКОНПИ офис техника.
Поддържа и актуализира интернет и интранет страницата на комисията. Въвежда и интегрира нови технологии.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1. длъжностно ниво: 11;
2.2. наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7;
2.3. образование – висше;
2.4. образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
2.5. област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“;
2.6. професионален опит – не се изисква и/или придобит минимален V-ти младши ранг;
2.7. да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

4. Начин за провеждане на конкурса:
• Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
• Интервю.

5. Минимален размер на основната заплата за степен 1 – от 780 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец.
6.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - по образец.
6.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

7. Срок и място за подаване на документи:
Заявлението за участие в конкурса и приложените към него документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:
- лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, не се регистрират.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.


8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: caciaf@caciaf.bg.
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.

9. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

10. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел раздел „Кариери“ на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: https://www.caciaf.bg/bg/karieri.

11.Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 работно място.

Срок за подаване на документи от 13.01.2023 г. до 17:30 часа на 23.01.2023 г. вкл.