ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод публикуван в сайта Afera.bg сигнал, касаещ конфликт на интереси по отношение на заместник-министъра на културата Весела Кондакова и отправени въпроси от медии, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:

Сигнал за „наличието на данни за несъвместимост, потенциален конфликт на интереси и корупция“ срещу заместник-министър Кондакова, е постъпил в КПКОНПИ на 10.01.2022 г.

Сигналът е подаден от конкретно установено физическо лице и не е анонимен.

С решение на Комисията от 19.01.2022 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу Весела Кондакова в качеството й на заместник-министър на културата. Решението касае и извършване на проверка на твърденията за несъвместимост за заеманата висша публична длъжност.

Проверката се извършва и публикуваният в Afera.bg сигнал се приобщава към материалите по нея.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Весела Кондакова конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в постъпил сигнал, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.