НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, за народните представители от състава на 47-мото Народно събрание възниква задължение за подаване на встъпителна декларация за имущество и интереси.

Декларацията се подава в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност (полагането на клетва – 03.12.2021 г.) - до 04 януари 2022 г. включително, тъй като законовият срок изтича в неработен ден (03 януари 2022 г.).

Декларацията отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на заемане на длъжността.

Допълнителна информация

Образците на декларации са достъпни на интернет – страницата на Комисията, на следния адрес:https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Декларациите се подават задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Декларации се подават:

- по пощата, с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адреси:

гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър или

- лично, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6;

- чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронна поща на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

- чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление” на адрес https://edelivery.egov.bg/.

Дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, гр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.