КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ВЕЛИНГРАД

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ВЕЛИНГРАД

Производството е започнало по сигнал за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, на 24.02.2022 г. Даскалов е участвал в приемането и гласуването на Решение на Общинския съвет за изменения в Общия устройствен правилник на града в полза на свързани с него лица. Решението осигурява възможност за жилищно строителство в парцели, собственост на близки на общинския съветник. В конкретния случай, той е следвало да се отведе от въпросното заседание на Общинския съвет. По закон, когато лице, заемащо висша публична длъжност, участва в гласуване с цел постигане на облага от материален или нематериален характер или с действия облагодетелства свързано с него лице, това съставлява конфликт на интереси.

На Александър Даскалов е наложена глоба в размер на 5000 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Александър Даскалов, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.