КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ЗА 2021 Г.

КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ЗА 2021 Г.

КПКОНПИ публикува декларациите за имущество и интереси, подадени от лицата, заемащи висши публични длъжности, за периода 18.08.2021 г. -31.12.2021 г., както и списък на лицата, неподали декларации в законоустановения срок, на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“ .

Публикувани са встъпителните декларации на народните представители от 47-ото Народно събрание.

За разглеждания период, а именно – 18.08.2021 – 31.12.2021 г., общо 182 задължени лица не са подали в срок декларациите си. От тях 122 са ги подали със закъснение, а 60 лица не са изпълнили законовото си задължение. Почти 1/3 от тях са представители на местната власт (задължени лица по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗКПКОНПИ).

Съгласно ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. В случаите на неподаване на декларация, когато се установи, че няма обективна причина за това, след решение на Комисията се образува и проверка за установяване на незаконно придобито имущество.

За 2021 г. общият брой лица, подали декларации, е 12 430.