КПКОНПИ ПРИЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

КПКОНПИ ПРИЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

Комисията прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси. Те са достъпни на интернет - страницата на КПКОНПИ, на следния адрес:

         https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Указанията са предназначени за ползване от лицата, заемащи висши публични длъжности, за които съобразно закона съществуват задължения за деклариране. Представляват практическо помагало, което съдържа раздели за видовете декларации, сроковете за тяхното подаване и кръга от задължени лица. На основата на ежегодната декларация са дадени подробни обяснения за отделните видове имущество, подлежащо на деклариране, начина на неговото описание в съответните части от декларациите, както и имуществото и задълженията, които не подлежат на деклариране. Указанията съдържат и практическо ръководство за предварителна компютърна настройка и последващ контрол, с достъпна графична информация. Подробно е обяснен начина на подаване на декларациите, включително и по електронен път.

В ЗПКОНПИ е предвидено, че задължението за подаване на декларации за имущество и интереси по отношение на местната власт касае общински и районни кметове и техните заместници, председатели на общински съвети, общински съветници и главни архитекти на общините и районите (чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ).Делът на тази категория лица е и най-голям:от общо 10491 задължени лица, те са не по-малко от 6000. Поради това Комисията разработи допълнително и информационна брошура заорганите на местната власт. Брошурата, ведно с Указанието за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси са изпратени на Националното сдружение на общините и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети, за разпространение в общините.