ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ЗА БИВШИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РУМЕН ПАВЛОВ

ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ЗА БИВШИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РУМЕН ПАВЛОВ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) със свое решение е установила конфликт на интереси по отношение на Румен Павлов, кмет на община Стражица до м. юли 2021 г., който бе потвърден и от Върховния административен съд (ВАС). Установено е, че след проведена тръжна процедура, общински имот с площ от 607 кв.м. е бил продаден за 11 472 лв. на И.Д., назначен по трудов договор от кмета Павлов като шофьор в общината. Година по-късно И. Продал същия имот на съпругата на кмета за 6340 лв., или на стойност два пъти по-ниска от цената на придобиване. През 2019 г. Д.И. придобил още един общински имот с площ от 1020 кв.м., като за община Стражица сключеният на 02.09.2019 г. договор за покупко-продажба е подписан от кмета Румен Павлов. Същевременно, и двата позелмени имота граничат с имот на Павлов, в който той е изградил хотел. Д.И. е и учредител и представляващ сдружение с нестопанска цел, носещо името на Румен Павлов

При тези факти Комисията е приела, че между кмета Румен Павлов и Д.И. са налице „икономически зависимости“, водещи до свързаност помежду им по смисъла на §1, т.15, б. „б“ от ДР на ЗПКОНПИ, поради което подписаният на 02.09.2019 г. между Община Стражица, представлявана от кмета Румен Павлов и Д.И. договор за покупко-продажба на недвижим имот е сключен при наличието на частен интерес за свързаното с Павлов лице, което води и до конфликт на интереси за кмета.

На 08.07.2022 г. решението на КПКОНПИ е влязло в сила, след като ВАС е оставил в сила решението на Административния съд във Велико Търново.

Комисията е постановила още две решения за конфликт на интереси срещу Румен Павлов като подадените от Павлов жалби срещу тях са оттеглени.