УСТАНОВЕНИЯТ ОТ КПКОНПИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“Е ПОТВЪРДЕН С  ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН АКТ

УСТАНОВЕНИЯТ ОТ КПКОНПИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“Е ПОТВЪРДЕН С ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН АКТ

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси за Росина Станиславова, кмет на столичния район „Красно село“ (мандат 2019-2023 г.), е потвърден с решение на Върховнияадминистративен съд (ВАС). Установено е, че тя, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв., което е минималният размер от предвидените в закона санкции.

Върховните съдии потвърждават решението на Административен съд – София град и отхвърлят жалбите на Станиславова като неоснователни. Посочват, че в хода на делото тя се е възползвала от правото си на защита чрез многобройни молби с повтарящи се искания (18 бр. молби, внесени до последното по делото заседание и 7 бр. след обявяване на делото за решаване) – за назначаване на правна помощ, за отлагане на делото, за поправка и допълване на протоколи, за спиране на съдебното производство и за отвод.

Изцяло са потвърдени констатациите на КПКОНПИ, чието производство по установяване на конфликта на интереси е започнало по сигнал. Събрани са доказателства, че на 15.05.2020 г. на електронната страница на район „Красно село“ е публикувано съобщение за стартиране на кампания за набиране на сътрудници по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Столичният район е бенефициент по програмата и като такъв следва да получи безвъзмездна помощ в максимален размер до 365 700 лв.

На 18.05.2020 г. е постъпило заявление от дъщерята на кмета на столичния район „Красно село“, с което тя моли да бъде назначена на обявената длъжност. Още същия ден майка й резюлира заявлението „за назначаване на 8-часов работен ден“. Дъщерята на Росина Станиславова е одобрена от Комисия по проекта в състав, определен от самата Станиславова, в качеството й на кмет.

На 8.06.2020 г. е сключено допълнително споразумение, с което работният ден и възнаграждението се намаляват наполовина, а на 10.06.2020 г. трудовият договор е прекратен.

КПКОНПИ приема, че кметът на столичния район „Красно село“ е реализирала конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице – нейната дъщеря. Според законодателството и съдебната практика, като лице, заемащо висша публична длъжност, Станиславова е трябвало да си направи самоотвод.

Срещу Росина Станиславова се водят още две съдебни дела за конфликт на интереси, установени от КПКОНПИ. Едното е за това, че тя е определила сама себе си като ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по проекта. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв.и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв. Второто е за това, че в качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.