КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 947 197 ЛВ.

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 947 197 ЛВ.

На свое редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове в две окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 947 197.09 лв.

В Софийски градски съд се внася иск срещу Надежда Хинкова, обвинена от прокуратурата за това, че в периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2012 г. в гр.София е направила опит да присвои парични средства в размер на 249 273,38 лева, собственост на Институт по експериментална морфология и антропология с музей при Българска академия на науките. За целта всеки месец от посочения период тя е използвала документи с невярно съдържание - справки за персонала и начислените средства за работни заплати, като е заявявала по-големи суми от реално необходимите. За осчетоводяване на допълнителните суми е използвала разходни касови ордери и касови книги. Стойността на имуществото, претендирано от КПКОНПИ, е 613 503.58 лв.

В Окръжен съд – Пазарджик се внася иск срещу Костадин Велев, обвинен от прокуратурата за това, че в периода м. януари 2007 г. до м. август 2010 г., без да има лиценз от БНБ или надлежно разрешително за извършване на банкови сделки (кредитиране), е отпускал заеми срещу лихви на общо 285 лица от гр. Велинград. Предоставените от Велев суми са в общ размер от 273 941 лв., реално върнатите суми на Велев от лицата - заематели /главници и лихви/, са общо в размер на 925 762 лв., от които само под формата на лихви той е получил  651 821 лв. Лихвите при незаконното кредитиране са варирали от 0 лв. за отпуснат заем от 451 лв. до 15 531 лв. върху отпусната главница от 2 400 лв. Има и заем с начислени лихви от 4 871 лв. за главница от 900 лв. В повечето случаи лихвите са били в двоен или троен размер на отпуснатата сума. Искът на КПКОНПИ срещу Костадин Велев е в размер на 333 693.51 лв.