Интервю на Антоанета Цонкова, член на КПКОНПИ за в-к „Монитор“ - 31.03.2020 г.

Интервю на Антоанета Цонкова, член на КПКОНПИ за в-к „Монитор“ - 31.03.2020 г.

Отнетото трябва възможно най-скоро да служи на обществото

През 2019 г. окончателно приключиха редица дела, започнали преди години по искове, предявени от КПКОНПИ. С влезли в сила съдебни решения бяха уважени искове и окончателно бе отнето незаконно придобито имущество на обща стойност 7 214 670,78 лв. В отнетото имущество преобладават паричните средства - 5 424 450, 53 лв. Отнети са също така и 37 недвижими имоти (къща, търговски обекти, апартаменти, поземлени имоти), както и 119 моторни превозни средства.

- Г-жо Цонкова, какво представлява процедурата по отнемане на незаконно придобито имущество?

- Както знаете, процесът на отнемане на установено от КПКОНПИ незаконно придобито имущество е твърде продължителен във времето. Законодателят е предоставил на проверяваното лице пълна възможност да се противопостави срещу иска, предявен от комисията пред компетентния съд. Това означава осигурено за гражданина право на защита пред 2, а по преценка на ВКС – и пред 3 съдебни инстанции, като производството пред всяка от тях протича по правилата и с пълния набор от гаранции на справедливия съдебен процес по чл. 6, пар. 1 от КЗПЧОС. Продължителността на едно такова дело не зависи от КПКОНПИ, а от предвидените в ГПК срокове, от администрирането на делото от съда, от поведението на ответника, от евентуално връщане на делото за ново разглеждане от по-ниска съдебна инстанция. Процесуалните представители на комисията по такива дела са инструктирани да спазват стриктно законовите си права и задължения, за да не станат причина за забавяне на производството.

- Какво бе отнето в полза на държавата през 2019 г.?

- През 2019 г. окончателно приключиха редица дела, започнали преди години по искове, предявени от комисията. С влезли в сила съдебни решения бяха уважени искове и окончателно бе отнето незаконно придобито имущество на обща стойност 7 214 670,78 лв. В отнетото имущество преобладават паричните средства - 5 424 450, 53 лв. Отнети са също така и 37 недвижими имоти (къща, търговски обекти, апартаменти, поземлени имоти), както и 119 моторни превозни средства.

- Къде се съхранява отнетото незаконно придобито имущество?

- Поставеният от вас въпрос наистина е много важен, защото незаконно придобитото имущество трябва възможно най-скоро след отнемането му отново да служи на обществото – пряко или чрез получените при продажбата му средства. Според чл. 165 от ЗПКОНПИ управлението на отнето имущество е възложено на Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, съставен от заместник-министри, като председател е заместник-министър на финансите. КПКОНПИ няма представител в Междуведомствения съвет, но е длъжна ежемесечно да го уведомява за влезлите в сила съдебни решения, с които се отнема имущество в полза на държавата. Комисията има и задължение да комплектува преписка, съдържаща съдебното решение, издадените въз основа на него изпълнителни листове и другите документи, относими към отнетото имущество. Въз основа на получената преписка Междуведомственият съвет преценява и предлага на Министерския съвет кое отнето имущество да бъде предоставено на бюджетни организации и общини за подпомагане на техните функции и задачи и за кое имущество е по-целесъобразно да бъде предадено на НАП за продажба по реда на ДОПК. Министерският съвет приема окончателното решение. Техническото осигуряване на този междуведомствен орган се осъществява от администрацията на Министерството на финансите. От създаването на Междуведомствения съвет до момента, МС е приел 16 решения, като 2 от тях са приети през 2019 г. Те се отнасят до разнообразно по вида си отнето имущество. Преобладават решенията, с които се възлага на НАП да продаде отнетото имущество по реда на ДОПК, а приходите да постъпят в държавния бюджет.

- В КПКОНПИ има ли информация от НАП колко и какво отнето незаконно придобито имущество е продадено през 2019 г. ?

- Ефективната работа на КПКОНПИ в много голяма степен зависи от взаимодействието с други държавни органи и институции, сред които е и НАП. Бих искала да се възползвам от въпроса ви и от името на комисията да изразя благодарност към ръководството на НАП за това, че взаимното ни сътрудничество във всички направления на дейността на КПКОНПИ, не само в дейността по отнемането, през изминалата година продължи да се развива във възходяща посока, непрекъснато да се усъвършенства и задълбочава. Имаме информация, че през 2019 г. НАП е провела по реда на ДОПК 107 търга и 8 продажби на съсобствени имущества. Като резултат през годината в държавния бюджет са постъпили 2 142 079,76 лв. от продажба на имущество, отнето с влезли в сила съдебни решения по искове, предявени и поддържани от КПКОНПИ.

- Как се съхранява запорираното имущество?

- Първо ще отбележа, че установяването на незаконно придобито имущество не само като размер, но и като вид и местонахождение, е сред основните, сложни и поглъщащи много ресурси дейности на КПКОНПИ. Това установяване е необходимо условие за налагане от съда на обезпечителни мерки, а единствено чрез такива мерки може да се осигури бъдещото реално отнемане на незаконно придобито имущество. Начинът и мястото за съхраняване на запорирано имущество зависят от вида му.

МАРИЯ КАДИЙСКА