Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция „Превенция на корупцията“

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Срок за подаване на документи: 13.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-155/01.04.2020  г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

 

„Превенция на корупцията“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 3Б.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление - право;

4. Придобита юридическа правоспособност;

5. Минимален професионален опит – 7 години и/или V старши ранг;

6. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 •  Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 •  Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 •  Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 •  Защита на концепция на тема „Стратегическо управление на дирекция „Превенция на

корупцията“;

 •  Интервю.

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -  по образец;

4. Копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

7. Концепция за стратегическо управление, до 10 страници и 1800 символа на страница включваща:

-          лична мотивация за заемане на длъжността;

-          виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

8.Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

              Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

              На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира дейността на дирекция;
 • Контролира съгласуването на всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, съобразно функционалната компетентност на комисията, а също и изготвянето на становища и предложенията за антикорупционни мерки;
 • Участва, организира и контролира извършването и изготвянето на становища и анализи /правен, сравнително-правен, организационен, анализ на процесите и др,/ за идентифициране и категоризиране на слабите места на корупцията;
 • Контролира подготвянето на становища по искания на заинтересовани лица във връзка с превенция на корупцията;
 • Контролира подготвянето и предстоставянето на дирекция „Координация и контрол“ в нормативноопределен срок на мотивирани доклади и проекти на решения в рамките на компетентността на дирекцията;
 • Разработва и осъществява контрол върху разработени мерки за отстраняване на слабите места на корупцията;
 • Подпомага методически прилагането на мерките;
 • Контролира и координира извършването на ежегодна оценка на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетите през годината законодателни актове;
 • Участва и контролира извършвнето на анализи на риска по отношение на проектните рискове в отделните проекти;
 • Ръководи и контролира извършването на анализи на риска и разработването на методологии  за оценка на риска от корупционно поведение;
 • Ръководи, организира и контролира разработването на етични стандарти и стандарти за почтеност, свързани с личността и оказва съдействие за прилагането им.

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 1000 лева до 3100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

                                                                                                                                    СОТИР ЦАЦАРОВ