Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 12.04.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие Указания за изпълнение на задълженията по ЗПКОНПИ за деклариране на имущество и интереси от народните представители от 44-то Народно събрание и народните представители от новоизбраното 45-то Народно събрание, както следва:
Виж повече
— 14.04.2021

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 3 МЛН. ЛВ.

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в Софийски градски съд, в Окръжен съд - Пловдив и в Окръжен съд – Бургас на обща стойност 2 993 251, 27 лв. В цената са включени и 12 недвижими имота.
Виж повече
— 14.04.2021

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКАНЕ В СЪДА ЗА ВДИГАНЕ НА ВЪЗБРАНИ ВЪРХУ ЖИЛИЩНИТЕ СТРАДИ В „НОВЕ ХОУМС“

На заседание днес, 14.04.2021 г., КПКОНПИ прие решение незабавно да бъдат подадени искания до Софийски градски съд за отмяна на допуснати обезпечителни мерки - възбрани по отношение на всички 14 многофамилни жилищни сгради в комплекс „Нове хоумс“.
Виж повече
— 12.04.2021

РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ МАГИСТРАТИ – УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗОП

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие следното решение /протокол № 991/01.04.2021 г./:
Виж повече
— 12.04.2021

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Първоинстанционни съдилища в страната уважиха искове на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 1 719 153,79 лв.
Виж повече
— 19.03.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ /на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности/

Съгласно чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ, декларация за имущество и интереси се подава ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. Тази декларация съдържа раздел „Имущество“ и в нея се декларират имуществото и доходите за 2020 г., към 31 декември на тази предходна година.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече