Регистър по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ

 Воденето на публичния регистър по § 2, ал. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, при спазването на Закона за защита на личните данни, е съобразено с препоръките на Комисията за защита на личните данни, изразени в Становище № НДМСПО-01-194/28.03.2018 г. и № НДМСПО-01-576/11.06.2018 г.