Решения за установяване конфликт на интереси по реда на §5, ал.1 от ЗПКОНПИ