СЕВОП-2022-001 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/“

Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/“

Покана за участие в процедура по чл. 82 от ЗОП
Декларация по чл.54, ал.1, т.7
Проект на договор
Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите предложения
23.03.2022
Доклад от работата на комисията
01.04.2022
Протокол от работата на комисията
01.04.2022
Решение за определяне на изпълнител
01.04.2022
Обявление за възложена поръчка
12.05.2022
Договор за обществена поръчка
12.05.2022
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
21.07.2022