Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на дейност с предмет: „Разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“

Консултацията се провежда във връзка с подготовката на проектно предложение с наименование „Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.

Покана
09.08.2021