Проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ”

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.
КОНПИ реализира успешно проект за внедряване на система за управление на качеството
КОНПИ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ