НФМ - Полезни връзки

Съвета на Европа - http://www.coe.int

Норвежки финансов механизъм – http://norwaygrants.org/

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ - България - http://www.eeagrants.bg/

Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Международни проекти – http://www.dmp.mvr.bg/

Национално координационно звено - Министерски съвет на Република България, Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”– http://www.government.bg/

Посолство на Кралство Норвегия в Република България - http://www.norvegia.bg/