Контакти

Централно управление
София 1000, пл. “Света Неделя” №6
Обща информация
 • Тел: +359 2 9401 444
 • Тел/Факс: +359 2 9401 595
 • Еmail: caciaf@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

Звено “Връзки с обществеността”
 • Тел: +359 2 9401 473
          +359 88 408 0066
 • Еmail: press@caciaf.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни
 • Тел: +359 2 9401 445
 • Еmail: ZLD@caciaf.bg

Дирекция
"Публичен регистър"
София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6
 • Еmail: publicregistry@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да отправят конкретни въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси

- По електронна поща

- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции, както следва:

 • Тел: +359 882 521 915

Президент и вицепрезидент; Народно събрание и Европейски парламент; МС и всички министерства; ОДМВР и главни дирекции; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили;Тел: +359 882 243 861

КС; ВСС; Омбудсман; КРС; Специализирана прокуратура; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ, ГД „Изпълнение на наказанията”; ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”;

 • Тел: +359 882 453 305

КЗК; БНБ; Комисия за защита от дискриминация; КЕВР; АПСК; Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; Митници; НАП; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции ДНСК; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО; БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“; Председателите на политическите партии; ДП на ДГС и ТП на ДЛС; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква З до буква М);

 • Тел: +359 882 699 006

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква A до буква E);Тел: +359 882 699 838

Лечебните заведения за болнична помощ; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Н до буква Р);

 • Тел: +359 884 063 437

Ръководителите на задграничните представителства; Българските граждани, заемащи длъжности в НАТО, Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква С до буква Я, включително Столична община и райони);

Отдел "Декларации"

Тел: 02 / 9401 581Отдел "Проверки и анализи"

Тел: 02 / 9401 582

ТД Бургас
Бургас 8000, ул. 'Ф.Кутев' №26, ет.3
 • Тел: 056/ 841 969
 • Тел/Факс: 056/ 862 211
 • Еmail: burgas@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Бургас са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Бургас, Сливен и Изнесено работно място (ИРМ) Ямбол.

ТД Варна
Варна 9004, ул. 'Алеко Константинов' №17
 • Тел: 052/ 602 797
 • Тел/Факс: 052/ 602 811
 • Еmail: varna@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Варна са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Варна, Шумен и ИРМ Добрич.

ТД Велико Търново
Велико Търново 5000, пл. 'Център' №2, ет.2
 • Тел: 062/ 520 580
 • Тел/Факс: 062/ 600 349
 • Еmail: vtarnovo@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Велико Търново са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Велико Търново, Ловеч и Русе.

ТД Пловдив
Пловдив 4000, бул. 'Санкт Петербург' №67, ет.4
 • Тел: 032/ 627 124
 • Еmail: plovdiv@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Пловдив са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Пловдив и Стара Загора.

ТД София
София 1000, пл. 'Света Неделя' №6, ет.6
 • Еmail: sofia@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД София са Териториалните отдели на КПКОНПИ в София, Благоевград, Видин и Враца.

Отдели и ИРМ към ТД Бургас
Отдели и ИРМ към ТД Варна
Отдели към ТД В. Търново
Отдели към ТД Пловдив
Отдели към ТД София