Mобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Процесуално представителство“ към дирекция „Конфликт на интереси“

Срок на подаване на документи: от 25.03.2022 г. до 04.04.2022 г, вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл. 81a от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 3, във вр. ал. 1, т. 2 и т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Заповед № РД-06-206/ 25.03.2022 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 от Вътрешни правила за подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността


„ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

в отдел „Процесуално представителство“ към дирекция „Конфликт на интереси“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при следните условия:

1.    Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
•    длъжностно ниво: 5;
•    наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б;
•    образование – висше;
•    образователно-квалификационна степен – магистър;
•    област на висше образование – социални, стопански и правни науки;
•    професионално направление – „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
•    професионален опит 5 години или придобит II младши ранг;
•    да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно”.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Необходими документи:
•    Писмено заявление (по образец) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
•     Професионална автобиография;
•     Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
•     Копия от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
•     Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
•     Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание  чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
•     Kопия на други документи по преценка на кандидата.

5. Минимален размер на основната заплата:
Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 800 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
•    Осъществяване на процесуално представителство по дела във връзка с решения на комисията за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
•    Съставяне на актове за установяване на административни нарушения по чл. 175 от ЗПКОНПИ,  при възлагане.
•    Участие в проверките по производства за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси въз основа на сигнал, подаден до комисията, по решение на комисията или по постъпило искане на лицето, заемащо висша публична длъжност.

7. Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

8. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.
Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

9. Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424, 405, 440.

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на директора на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.