Мобилност по чл. 81 а от ЗДСл - „Старши инспектор“ в Териториален отдел Пловдив към Териториална дирекция Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Срок на подаване на документи: от 07.09.2022 г. до 16.09.2022 г, вкл.


                                                                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 81a от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Заповед № РД-06-591/07.09.2022 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 от Вътрешни правила за подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител, председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаването, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

                                                                                             „СТАРШИ ИНСПЕКТОР“

в Териториален отдел Пловдив към Териториална дирекция Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при следните условия:

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

2. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
2.1. длъжностно ниво: 8;
2.2. наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4;
2.3. образование – висше;
2.4. образователно-квалификационна степен – магистър;
2.5. професионално направление: „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
2.6. професионален опит – 2 години по специалността или придобит минимален ранг IV-ти младши;
2.7. да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Начин на провеждане на подбора:
• допускане по документи;
• събеседване.

5. Необходими документи:
5.1. Заявление за участие в подбора (по образец, с посочване на телефони, електронна поща, адрес за кореспонденция);
5.2. Професионална автобиография;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.4. Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
5.5. Kопие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
5.6. Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
5.7. Други документи по преценка на кандидата.

6. Минимален размер на основната заплата:
Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 730 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Осъществява процесуално представителство на КПКОНПИ пред компетентните съдилища във връзка с производството по налагане на обезпечителни мерки, отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
Осъществява процесуално представителство на КПКОНПИ във връзка със събиране на присъдените в полза на КПКОНПИ по делата за отнемане, частни вземания.
Оказва съдействие по правни въпроси, като изготвя становища и справки.
Извършва проверки, при условията и по реда на ЗПКОНПИ, ПУДКПКОНПИНА, действащото законодателство и вътрешните нормативни актове, за установяване незаконно придобито имущество.

8. Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 работно място.

9. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.
Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

10. Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424, 405, 440.

11. Срок за подаване на документи: до 17:30 часа на 16.09.2022 г., вкл.

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.