Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Производства по конфликт на интереси“, дирекция „Конфликт на интереси“

Срок на подаване на документи: от 27.10.2022 г. до 07.11.2022 г, вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-686/27.10.2022 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаването, обявява конкурс за длъжността

„ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

в отдел „Производства по конфликт на интереси“, дирекция „Конфликт на интереси“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
•    длъжностно ниво: 5;
•    наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б;
•    образование – висше;
•    образователно-квалификационна степен – магистър;
•    професионално направление – право с придобита юридическа правоспособност;
•    професионален опит – 4 год. или II-ри младши ранг;
•    да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).
3. Начин за провеждане на конкурса:
•    Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
•    Интервю.
4. Необходимите документи:
4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец.
4.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ –  по образец.
4.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4.5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие).
5. Срок и място за подаване на документи:
Заявлението за участие в конкурса и приложените към него документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:
- лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай  заявлението за участие в конкурса, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, не се регистрират.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.
6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитотото имущество: caciaf@caciaf.bg.
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.
7. Кратко описание на длъжността:
•    Извършване на проверка на сигналите и изготвянето на проекти на решения за наличието или липсата на конфликт на интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
•    Водене на производства и събиране на доказателства по сигнали за конфликт на интереси по реда на Глава Осма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
•    Съставяне на актове за установяване на административни нарушения по чл. 175 от ЗПКОНПИ,  в хода на производството по извършваната проверка по постъпили сигнали за установяване/неустановяване на конфликт на интереси по реда на чл. 71 от ЗПКОНПИ.
•    Осъществяване на процесуално представителство на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество пред съдилищата на Република България, във връзка с образувани дела за конфликт на интереси.
8. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 800 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
9. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
10. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел раздел „Кариери“ на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: https://www.caciaf.bg/bg/karieri.
11.Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 щ. бр.