„Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Срок на подаване на документи: от 16.09.2022 г. до 26.09.2022 г, вкл.


                                                                                       ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

                                                       за свободна длъжност „Главен вътрешен одитор“ – 1 работно място
                          в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит и преглед на състоянието.
- Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнение и други с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и процесите на управление на риска и контрола.
- Участва в изготвянето на Статут на звеното за вътрешен одит и стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- длъжностно ниво: 6;
- наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2;
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“;
- професионален опит – 3 години в областта на вътрешния или външния одит или придобит минимален III-ти младши ранг;
- да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одит;
- да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

3. Начин за провеждане на конкурса:
• Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
• Интервю.

4. Минимален размер на основната заплата за степен 1 – от 770 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец.
5.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - по образец.
5.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5.5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие);
5.6. Копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одит;
5.7. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Срок и място за подаване на документи:
Заявлението за участие в конкурса и приложените към него документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:
- лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, не се регистрират.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: caciaf@caciaf.bg.
Телефони за контакт – 02/9401 424/440/490.

Срок за подаване на документи от 16.09.2022 г. до 17:30 часа на 26.09.2022 г. включително.