„Главен юрисконсулт“ – 2 щ. бр. в отдел „Правен“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Срок на подаване на документи: от 25.08.2022 г. до 05.09.2022 г, вкл.

 Обявление за конкурс


       за свободна длъжност „Главен юрисконсулт“ – 2 работни места
          в отдел „Правен“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
    при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Осъществява процесуално представителство на председателя на КПКОНПИ пред правораздавателните органи.
- Осъществява процесуално представителство на КПКОНПИ пред правораздавателните органи с изключение на делата по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- Оказва съдействие по правни въпроси, като изготвя становища и справки.
- Изготвя проекти и съгласува за законосъобразност проектите на административни актове, издавани от председателя и от главния секретар, с изключение на актовете, изготвяни от звената на пряко подчинение на председателя и от специализираната администрация при упражняване на функционалната им компетентност.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- длъжностно ниво: 5;
- наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б;
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – магистър;
- професионално направление: „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит – 4 години по специалността или придобит II-ри младши ранг;
- да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно вътрешните заповеди на председателя на КПКОНПИ. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).


3. Начин на провеждане на конкурса:
Решаване на тест за познания от професионалната област на конкурсната длъжност и такива, свързани с устройството и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Интервю.

4. Минимален размер на основната заплата за степен 1 – от 800 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДС).
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец.
5.3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - по образец.
5.4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5.5. Копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионалния опит.
5.6. Копия на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Място и срок за подаване на документи:
Заявлението за участие в конкурса и приложените към него документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:
– лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа;
– по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, не се регистрират.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитотото имущество: caciaf@caciaf.bg.
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.

Краен срок за приемане на документи - до 17:30 часа на 05.09.2022 г., вкл.