Главен специалист“ в отдел „Административно-наказателна дейност и контрол“ към дирекция „Публичен регистър“ - 1 щ.бр.

Срок на подаване на документи: от 19.05.2022 г. до 30.05.2022 г, вкл.

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

в отдел „Административно-наказателна дейност и контрол“, дирекция „Публичен регистър", съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
•    Образование – средно;
•    Професионален опит – 2 години професионален опит.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност на дирекцията и на КПКОНПИ;
•    Компютърна грамотност – MS Office, Internet и специализирани програмни продукти.

3. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
•    Заявление за участие (свободен текст);
•    Автобиография (CV);
•    Копие от диплома за завършено образование;
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
•    Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – по образец.

Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ и Портала за работа - jobs.bg.

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.

4. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
•    Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ;
•    Участва в приемането, обработването и съхранението на декларациите за имущество и интереси.
5. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 710 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

6. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.


КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

в отдел „Административно-наказателна дейност и контрол“, дирекция „Публичен регистър", съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
•    Образование – средно;
•    Професионален опит – 2 години професионален опит.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност на дирекцията и на КПКОНПИ;
•    Компютърна грамотност – MS Office, Internet и специализирани програмни продукти.

3. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
•    Заявление за участие (свободен текст);
•    Автобиография (CV);
•    Копие от диплома за завършено образование;
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
•    Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – по образец.

Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ и Портала за работа - jobs.bg.

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/440/490.

4. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
•    Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ;
•    Участва в приемането, обработването и съхранението на декларациите за имущество и интереси.
5. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 710 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

6. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.