ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕКСПЕРТЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗПКОНПИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕКСПЕРТЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗПКОНПИ

На 27.01.2022 г., при изслушването на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, бе отправено искане от народни представители за предоставяне на изготвен законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Днес законопроектът бе изпратен на всички членове на комисията в Народното събрание. Той има изцяло експертен характер и е изготвен от работна група, назначена със заповед на председателя на КПКОНПИ още в началото на 2020 г. За продължителен период от време, работната група е анализирала натрупания до момента професионален опит, както и проявените проблеми в непосредствената работа по приложението на действащия закон. Ползван е опит от законодателство с такъв предмет на други страни, с чиито антикорупционни органи КПКОНПИ има подписани меморандуми за сътрудничество.

Основните нови положения в законопроекта са:

- максимално епрецизиран кръгът на лицата, определени от закона като заемащи висши публични длъжности;

- засилен е парламентарният контрол: предвидено е на всеки три месеца съответната комисия в Народното събрание да провежда публично изслушване на членовете на КПКОНПИ;

- за първи път се въвежда задължение на лицата, заемащи висши публични длъжности, да декларират притежаваната от тях виртуална валута /криптовалута/, както и инвестиционни благородни метали и скъпоценни камъни;

- засилени са мерките за защита на лицата, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси;

- за първи път се предлага нормативна уредба на декларирането на т. нар. „протоколни подаръци“, които висшите длъжностни лица получават в това си качество;

- предлага се министърът на финансите, министърът на правосъдието и Комисията да приемат съвместни актове – методики за извършване на имуществени проверки и за установяване на несъответствие в имуществото на проверяваните лица;

- проверяваният период се намалява от 10 на 5 години назад, а размерът на значителното несъответствие, при установяването на което започна производство по отнемане, са увеличава от 150 000 лв., на 300 000 лв.;

- увеличени са правата на проверяваните лица /уведомяване, представителство, запознаване с всички документи, възражения и др./;

- въвежда се задължение за Комисията за поддържа електронен информационен портал за публичност;

- предвижда се преминаване на дирекция „Противодействие на корупцията“ от КПКОНПИ в ДАНС, което налага и съответни изменения в НПК и ЗДАНС. По този начин се „връща“ положението в закона отпреди 2018 г., когато тези правомощия се изпълняваха от служители на държавната агенция. Предлага се и възстановяване на законодателната уредба от 2013 г., при която право да разследват корупционни престъпления имат и разследващи агенти от ДАНС.

Съзнателно в законопроекта не се предлагат изменения в състава и в начина на избор на Комисията – това е решение, което е изцяло в правомощията на народните представители.

Експертният проект на ЗИДЗПКОНПИ е изпратен и на президента, на председателите на парламентарните групи, на председателя на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, на министър-председателя, на министрите на вътрешните работи и на правосъдието, както и на председателя на ДАНС.

Пълният текст на законопроекта, мотивите към него и предварителната оценка на въздействието се публикуват в прикачените файлове. Проектите са публикувани и на интернет-страницата на КПКОНПИ.

ЗИДЗПКОНПИ.pdf
Мотиви ЗИДЗПКОНПИ.pdf
Оценка на въздействието ЗИДЗПКОНПИ.pdf