Очаквахме това тълкувателно решение, то няма отношение към новия закон

Очаквахме това тълкувателно решение, то няма отношение към новия закон

Онзиденшното Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) е точно решението, което ние предполагахме и очаквахме, че ще произнесе съдът. Това заяви за "Правен свят" председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев по повод на обявеното в понеделник Тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС.

ОСГК на ВКС трябваше да отговори на въпроса, зададен от омбудсмана, трябва ли да има връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 от закона и придобитото имущество, и какво да е естеството на тази връзка, за да се допусне отнемане на имущество. Отговорът се чака отдавна, като заради това дело по едно време бяха спрени всички висящи дела в съдилищата по отменения здакон. Според съда конфискация на престъпно придобито имущество по отменения Закон може да бъде допусната само при условие, че бъде доказано наличието на пряка или поне косвена връзка между престъпната дейност и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото.

Категорично това решение не води до никаква промяна, защото съдът де факто потвърждава една практика, която той спазваше и досега, казва Пламен Георгиев. Той цитира резултатите от анализа, възложен на сформирана от него работна група в рамките на комисията със задача да изследва причините, поради които досега КОНПИ е губила дела в съда. От анализа става ясно, че основната причина, поради която комисията е губила дела е именно недоказване на причинната връзка между престъпната дейност и придобитото имущество, чието отнемане се иска. Така или иначе, процентът на загубените дела до момента е много малък, добавя Пламен Георгиев. Самият съд казва в решението си, че периодът, който подлежи на проверка е 25-годишен назад във времето преди извършването на престъпното деяние, казва Георгиев. Което означава, че ние трябва да представим едно обосновано предположение пред съда, че имуществото, което е придобито преди датата на извършване на престъплението, е свързано с евентуална престъпна дейност, включително с наличие на косвени доказателства и логична връзка.

Пламен Георгиев признава обаче, че е налице сериозен проблем спрестъпленията по чл. 339 и чл. 354а от Наказателния кодекс - притежание на незаконно оръжие и на наркотици. Тези престъпления, които са в списъка по чл. 3 от закона, просто сами по себе си не носят икономически доход на извършителя, така че наистина е много трудно да се докаже връзка между самото престъпление и конкретно имущество, като придобито от престъпна дейност. Ако по такива дела нямаме категорични доказателства, това може да доведе до преосмисляне на практиката и до отказ от наша страна да внасяме искове за конфискация в съда, казва Георгиев. Тепърва ще го дискутираме, добавя той.

Пламен Георгиев обаче е категоричен, че тълкувателното решение от онзи ден няма отношение към практиката по новия закон, който въвежда чиста гражданска конфискация по критерия незаконно придобито имущество (например митническо нарушение), а не имущество, придобито от престъпна дейност.

Предстои ВКС служебно да възобнови 22 дела за конфискация, спрени на тази инстация до изчакване на тълкувателното решение. Общо 90 дела за конфискация бяха спрени миналата година в различни съдилища в страната, от тях 22 във ВКС, 8 – на апелативно ниво, останалите в окръжни съдилища. С изключение на делата във ВКС, всичики останали са възобновени след предишно тълкувателно решение на съда.

 

Източник: Правен свят