Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Сътрудничество

След влизането в сила на 23 януари 2018г. на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, всички институции и органи, с които е осъществявано взаимодействие през годините, са уведомени за преименуването на Комисията и вливането на другите структури в новия орган. Така на практика в нито един момент не е спирало сътрудничеството с нашите партньори.

 

Благодарение на подписаните споразумения и анекси към тях нашите органи и инспектори имат достъп до почти всички бази данни, чрез които могат да се направят необходимите проверки на имуществото на проверяваните лица.

 

Органите на комисията извършват справки и ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, СИЕЛА, Единен портал на Агенция по вписванията, Централна база „КАТ“, Централния регистър на особените залози, Централен депозитар, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Митници”, Патентно ведомство на Република България, Единната информационна система за противодействие на престъпността, както и до базите данни на Националната агенция за приходите, Държавния фонд „Земеделие", Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт, Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Среда за междурегистров обмен "RegiX".