Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши юрисконсулт в дирекция „Конфликт на интереси“

Срок за подаване на документите от 27.01.2021 г. до 08.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-58/ 26.01.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

 

в дирекция „Конфликт на интереси“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 4.

 

 1. I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

2. Образователна степен  – магистър;

3. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

4. Професионално направление – право с придобита юридическа правоспособност;

5. Професионален опит – 2 години и/или ранг – IV-ти младши;

6. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

            Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
  • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

 

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • извършва проверки по преписки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси въз основа на сигнал, подаден до комисията, по решение на комисията или по постъпило искане на лицето, заемащо висша публична длъжност и събира доказателства по реда на АПК от съответните органи на държавна и местна власт, както и от юридически и физически лица;
 • изготвя мотивирани доклади за установяване на конфликт на интереси по извършваните проверки, съдържащи данни за конфликт на интереси и нарушения по Раздел IV на Глава Осма от ЗПКОНПИ, ведно с предложение за налагане на глоба/санкция, в размерите, посочени в чл. 171 от ЗПКОНПИ, както и за отнемане на облагата и полученото възнаграждение по чл. 81 от ЗПКОНПИ;
 • изготвя мотивирани доклади за неустановяване на конфликт на интереси по извършваните проверки, при липса на извършени нарушения на разпоредбите на Глава Осма от ЗПКОНПИ;
 • изготвя мотивирани доклади за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси по доклади на Звено „Връзки с обществеността“, както и при наличие на данни за конфликт на интереси, установени в процеса на проверката по текущи производства;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения при условията на чл. 175 от ЗПКОНПИ,  във връзка с извършваните текущи проверки, комплектова преписката и я изпраща по компетентност на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ за изготвяне на проект на наказателно постановление;
 • осъществява процесуално представителство на комисията по образувани дела по производства за конфликт на интереси, които не представляват фактическа и правна сложност, в т.ч. подготвя и изпраща необходимите документи в кръга на пълномощията му;
 • при наличие на данни за извършено престъпление прави предложение до комисията за подготовка и изпращане на материалите незабавно на прокуратурата;
 • осъществява взаимодействие с дирекция „Противодействие на корупцията“ в рамките на своята компетентност по отношение на постъпилите сигнали за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.

            Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

           

            При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.